Mode Icon
SOLOSHOWDOWN

acid lakes

acid lakes
Brawler
Pick Rate
Win Rate
Brawler Icon
10%
39%
Brawler Icon
6%
35%
Brawler Icon
6%
35%
Brawler Icon
5%
42%
Brawler Icon
4%
40%
Brawler Icon
4%
34%
Brawler Icon
4%
32%
Brawler Icon
3%
41%
Brawler Icon
3%
36%
Brawler Icon
3%
38%
Brawler Icon
3%
44%
Brawler Icon
3%
38%
Brawler Icon
2%
39%
Brawler Icon
2%
38%
Brawler Icon
2%
43%
Brawler Icon
2%
44%
Brawler Icon
2%
47%
Brawler Icon
2%
45%
Brawler Icon
2%
34%
Brawler Icon
2%
41%
Brawler Icon
2%
36%
Brawler Icon
2%
37%
Brawler Icon
2%
41%
Brawler Icon
2%
36%
Brawler Icon
1%
33%
Brawler Icon
1%
36%
Brawler Icon
1%
38%
Brawler Icon
1%
44%
Brawler Icon
1%
43%
Brawler Icon
1%
30%
Brawler Icon
1%
40%
Brawler Icon
1%
39%
Brawler Icon
1%
32%
Brawler Icon
1%
40%
Brawler Icon
1%
36%
Brawler Icon
1%
41%
Brawler Icon
1%
33%
Brawler Icon
1%
39%
Brawler Icon
1%
39%
Brawler Icon
1%
37%
Brawler Icon
1%
45%
Brawler Icon
1%
39%
Brawler Icon
1%
35%
Brawler Icon
1%
50%
Brawler Icon
0%
37%
Brawler Icon
0%
41%
Brawler Icon
0%
34%
Brawler Icon
0%
45%
Brawler Icon
0%
46%
Brawler Icon
0%
36%
Brawler Icon
0%
40%
Brawler Icon
0%
39%
Brawler Icon
0%
39%
Brawler Icon
0%
40%
Brawler Icon
0%
24%
Brawler Icon
0%
42%
Brawler Icon
0%
49%
Brawler Icon
0%
43%